• Cauruļvadu montāžu jāveic saskaņā ar tehnisko projektu pēc tranšeju izmēru, sienu stiprinājumu un dibena atzīmju atbilstību pārbaudes projektam.

• Pašteces platgala cauruļu ieguldīšanu jāveic slīpumā ar platgali uz augšu.

• Pašteces cauruļvadu posmu taisnvirzieniskumu starp saskarīgām akām jākontrolē ar pārskatu „uz gaismu” ar spoguļa palīdzību līdz un pēc tranšejas aizbēršanas.

• Ieguldot cauruļvadus trases taisnvirziena posmā savienojamos saskarīgu cauruļu galus jācentrē tā, lai platgala spraugas platums būtu vienāds pēc apkārtmēra asīm.

• Pārtraukumos ieguldīšanas laikā cauruļu galus, kā arī noslēgu un citas armatūras atloku spraugas jātaisa ciet ar noslēgtapām vai koka korķiem.

• Zemas gaisa temperatūras apstākļos cauruļvada montāžai nepieļaujams izmantot gumijas blīvējumus izsaldētajā stāvoklī.

• Fasondetaļu un armatūras atloku savienojumus jāmontē ņemot vērā sekojošas prasības:

– atloku savienojumus jāierīko perpendikulāri caurules asij;
– savienojamo atloku virsmai jābūt gludai, skrūvju galviņām jābūt izvietotām savienojuma vienā pusē, skrūvju pievilkšanu jāveic vienmērīgi krusts krustā.
– nepieļaujama atloku sašķiebšanas novēršana ar noslīpinātu blīvju ierīkošanu vai ar bultu pievilkšanu.

• Spraugu starp cauruļvadu un betona atbalstu saliekamo daļu blīvi jāaizpilda ar betona maisījumu vai cementa šķīdumu.

• Veicot cauruļvadu montāžu ar segto darbu aktu sastādīšanu jākārto sekojošo segto darbu etapu un elementu pieņemšanu:

– tranšejas pamata zem cauruļvadiem sagatavošana.
– atbalstu ierīkošana.
– aku ierīkošana.
– cauruļvadu aizbēršana ar blīvēšanu un t.t.